Regulamin

Regulamin Sklepu
www.sklep.wersalin.pl
„Wersalin meble szkolne”.

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie www.sklep.wersalin.pl. W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest „P.H.U. WERSALIN” z siedzibą w Kamieniec Ząbk., przy ul. Doboszowice , o numerze 4 NIP: 887-100-15-09 Regon 890518963, dalej zwanym „Sprzedającym”.


Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę, w postaci: Nasz serwis zajmuje się sprzedażą mebli szkolnych i wyposażenia szkolnego pomoce, mapy. Sprzedaż odbywa się poprzez kliknięcie na produkt i dodanie go do koszyka. Opcje płatności dostępne są po zalogowaniu czyli: przelew, proforma, pobranie. Ceny w serwisie podane są brutto i uwzględniają podatek VAT 23%. Koszty dostawy są podane w formularzu, przy wysyłkach niestandardowych koszty wyliczmy indywidualnie.


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci wysłania zamówienia e-mail fax lub prze telefon z konsultantem.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
Wysyłka odbywa się za pomocą kuriera firmy Siódemka, oraz kurier Poczta Polska towar na paletach. Towar dostarczamy również własnym transportem.


7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu
w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i innymi przepisami.
8. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku oraz ustawą z 24 czerwca 2014 roku‚ o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9. Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy lub wypełnia formualrz odstąpienia od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@wersalin.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:

P.H.U. WERSALIN
Doboszowice 4
57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych RODO

Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest P.H.U. Wersalin Jerzy Syposz, Doboszowice 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, NIP: 887-100-15-09.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", administrator nie powołuje inspektora danych osobowych.
 3. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@wersalin.pl.
 4. Firma P.H.U. Wersalin Jerzy Syposz przetwarza dane osobowe w celach:
  a) realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisów internetowych: www.wersalin.pl lub za pośrednictwem innych dróg kontaktu zainicjowanych przez Kupujących tj. przede wszystkim za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty e-mail, czy faxu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy               (art.6ust.1lit.bRODO)
  b) świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w serwisach internetowych : www.wersalin.pl w celu umożliwienia szybszego składania zamówień przez Kupujących oraz udostępnienia możliwości zapisywania koszyków. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy–(art.6ust.1lit.fRODO)
  e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
  b) administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe
  c) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
  d) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora w celu obsługi portali internetowych oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy.
  e) dostawcy towarów sprzedawanych przez administratora, realizujący dostawy na zasadach dropshippingu.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.sklep.wersalin.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html


§6 Postanowienie Końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.sklep.wersalin.pl/webpage/regulamin.html

2. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).